Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಆದ್ಲಿ ಕಾಜಾರಾಂ…..

By February 21, 2024Articles
kallianpurdotcom: 9741001849
ವಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹುನ್ ಬರಯ್ತಾ -ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್…

ಆದ್ಲಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಹಾಂತು ವೋರ್ ಮುಣ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ವೊ ಬೆಂಡಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೇತೊಲೊ. ಪೈಲೊ ನೊವ್ರ್ರೋ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವೊಸೊನ್ ವೊಕ್ಲೇಚಿ ವಾಟ್ ಪೊಳೆತೊಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲೇಚೊ ವೊರ್ ಬೆಂಡಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತೊಲೊ. ಮೊಜ್ಯಾ ಬೈಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ ತೊವೊಳ್ ಹಾಂವ್ ವಂದನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗ್ಗಜೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ವೊರ್ ಬೆಂಡಾರ್ ವೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಬೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಸಿಸ್ಟೆರ್ ಮಾಕಾ ಪಳೆತ್ ಆನಿ ಆಪೊಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ?.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಚೊ ದಬಾಜೋ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಲೊ ಹೆಂ ಆಂವೆ ಮೊಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪೈಲೊ ದೀಸ್ ಮಾಟೊವ್ ವ ರೋಸ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆನಿ ವೊಕ್ಲೇಗರ್ ದಬಾಜೋ, ಸಾಡೊ, ಆಯರ್, ಜೆವಾಣ್ , ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗರ್ ದಬಾಜೋ ಆಯರ್ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿವ್ಚೆ. ಒಪ್ಸುನ್ ದಿವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ “ನೈನ್ತ್ ಭರ್ತಿ “ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲೇ ಘರ್ “ಸಮ್ಮಾನ್ ಜೆವಾಣ್ “ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಘರ್ “ಸಮ್ಮಾನ್ ಜೆವಾಣ್ “ ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮುಣೊನ್ ಯೈಣ್ಣಿಂಕ್ ಆನಿ ಕಸ್ಟ್ಟಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಒಟ್ಟು ಆಟ್ ದೀಸ್ ಗಮ್ಮತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಕರಾರ್ ವ ಮುದೀ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ ಆಸಾ. ನೋವ್ರ್ರೋ ವೊಕ್ಲೇ ಘರ್ ಯೇವುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಕರಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ವೊಕ್ಲೇಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದೀ ಘಲ್ತಾ . ದೊನೀ ಕಡೇಂಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾ ಧರ್ಯಾನ್ಕ್ ಆಪೊನ್ನೆ ಆನಿ ಜೇವ್ನಸೊ ಸಂಬ್ರಮ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಘರ್ ದುಡು ವೊರ್ಸೊ ಮುಣ್, ಹೆಂ ಆದಿಂ ದೋತ್ ದಿವಂಚಿ ಮುಣ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ವೊಕ್ಲೇಗೆಲಿ ಹೆಂ ಘೆವುನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಘರ್ ವೆತೆಲಿಂ. ಆಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಮಹಿನೆವಾರ್ ಪೈಲೆನ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ. ಪೈಲೇ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಿನಿನ್ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನಿಂನ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚೊ ಸಮಾನ್ ಹಾಡುನ್ ನೀತೋಳ್ ಕರ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ . ಯ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚೊ ದಾಯ್ಜ್ನಿಂಚೊ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ಸೋ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲೊ. ದಾಂತ್ಯಾರ್ ವೊಕ್ಲೇನಿ ಬೊಸೊವ್ಣ್ಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ .

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಂತ್ ಕಾಪ್ಪ್ಡ್ನಾ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮಹತ್ವಸೋ ದೀಸ್ . ಕಾಪ್ಪ್ದಾಂತ್ ಸಾಡೊ, ಸಾಡ್ದ್ಯಾವೈಲೆಂ , ಮಾಯಿಪನ್ನೋ ವ ಧರ್ಮಸಾಡೋ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕಾಪ್ಪ್ದಾಂ , ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಕಾಪ್ಪ್ದಾಂ ಮುಣ್ ದಿವುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹೆಣೆ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ಕ್ಯಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ರೋಸಾಕ್ ಮಾಸ್ಲಿ , ಕಾಜಾರಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಆನಿ ಸೊರ್ರ್ಯಾಚಿ ಬಂದಬೊಸ್ಟ್ ಕರ್ತನಾ , ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹೆಲ್ಲ್ಕಿ, ಆಪೋಣ್ಯಾಕ್ ದೈಜಿ, ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಸೈರೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದೀನ್ಸ್ ಪೈಶಿಲಿಂ ಸೈರಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತೇಲಿ . ತಾಂಕಾ ಗೊಡ್ ಉದಾಕ್ , ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿವುನ್ಕ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ದೈಜಿ, ಮೌಳೇ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಸೈರೆ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ನಾಲ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಉದ್ಕಚೊ ಚೆಂಬು ದಿವಂಚೆ , ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿವಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾನ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುರ್ಸೊನ್ನೇ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ಥೊಡೆ ತಾಂಚಿ ಕುಶಾಲ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೀ “ ನಂಯ್ಹಿಂ ವ ಭಾಂಯೀ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಆಸಾ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ “ ಆಶೆಂ ದೈಜಿ ಆನಿ ಸೈರಿಂ ಯೆತಾನಾ ವೊಜೆಯಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತೇಲೆ. ವೊಜೆ ದಿವಂಚೆ , ಕಾಜಾರಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್. ನಾರ್ಲ್ , ಕುವಾಳೊ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಫಲವಸ್ತು ಆನೀ ದುಕೊರ್ ಪರ್ಯಂತ್ ವಸ್ತು ಘರಾ ಯೆತೆಲೆ ಹೆಣೆ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ಕ್ಯಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ರೋಸಾಕ್ ಮಾಸ್ಲಿ ,ಕಾಜಾರಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಆನಿ ಸೊರ್ರ್ಯಾಚಿ ಬಂದಬೊಸ್ಟ್ ಕರ್ತನಾ , ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹೆಲ್ಲ್ಕಿ ಆಪೋಣ್ಯಾಕ್ ದೈಜಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಸೈರೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ .

ಅಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಸೋ ಪೈಲೊ ದೀಸ್ ಮಾಟೊವ್ ಆನಿ ರೋಸ್. ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲೊವ್ನ್ಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲೆ . ಹಾಂತು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ರೋಸಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಸಾಂಜೆಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲೋನ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲೊನ್ ಸುರನ್ಗಾರೈತೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಬಾಯಿಲೋ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾತ್ ವಟ್ಟೆತೆಲಿಂ. ನಾರ್ಲ್ ಫೋಡ್ಸೋ ಆನಿ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಸ್ಸೋ ಏಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೆಣೆ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಜೇವ್ನ್ನಚೆ ಶಿಂದಾಪ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಣೆ ಮಾಸ್ಲಿ ಸುಟಿಕರ್ನ್ ಜಾತೆಲಿ. ಹಾತಾ ಹಾತ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾ ಜಾವುನ್ ರೋಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆ.

ರೋಸಕ್ ಬೆಂಡ್ ವೇಗ್ಗಿಸ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಬೆಂಡ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕ್ ತಾನಸ್ ಜಿವಾಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ ಹುರುಪ್ ಯೆತೊಲೊ ತಾಕಾ ತಾಳ್ ಜಾವುನ್ ಗರ್ನಾಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ದೈಜಿ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮುಣ್ ಕಳ್ಳ್ತೆಲೆಂ. ಮಾಟೊವಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗರ್ ಜಾವುನ್ ವೆತಾನಾ ಮೊತಿಂತ್ ಏಕ್ ತರ್ ಗತ್ತ್ . ಆಮ್ಚೋಸ್ ವಾಡೊ ಆಮ್ಚೋಸ್ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಸ್ ಗರ್ನಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಚೆಮ್ಬು ಪಾನ್ ಫೊಡ್ ತಯಾರ್. ವಾಡ್ಯಾಗರ್ , ದಾಯಿಜಿ ಆನಿ ಸೈರಿಂ ಆಯ್ಲಿನ್ಸ್ , ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾ ರೋಸಕ್ ಬೋಸ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತೆಲಿ. ಗರ್ನಾಲ್ಯಾ ಚಾ ಆವಾಜಾನ್ ವೋಕಲ್/ ವೊರೇತ್ ರೋಸಕ್ ಬೋಸ್ಲ್ಯಾ ಮುಳ್ಲ್ಲೊ ಸಂಕೇತ್ ದಿತೊಲೊ .ಸೊಭಿತ್ ರಂಗಾಳ್ ಉತ್ರಾನೀ ಗುಂತುಲ್ಲ್ಯೊ ವೊವ್ಯಾ ಸೊವೆಂ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಲೇ .

ವೋಕಲ್/ನೋವರೋ ನಾಣಿಯೆಕ್ ನಾವುಂಕ್ ವೇತಸ್, ತಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಂತ್ ಆಮೋರಿ ತೇರ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರಾ ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಫೊನಾರ್ ಜಾತೊಲೊ . ತಾಂಚೆ ನಾವುನ್ ಜಾತಸ್ ತಾಂಕಾ ಬೆಸಾಂವಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇವ್ನಚ್ಯಾ ಪೈಲೇ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಬೊಸೊವ್ನ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ . ನಿತಳ್ ಶೆಣ್ಣ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಆಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಂಧ್ರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೋನಿ ಕೂಶಿನಿ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಬೋಸ್ಚೆ . ಪಯಿಲ್ಲೆ ಶಿರೋಥಿಯೋ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿರೋಥಿಯೋ ದುವ್ಣ್ಕ್ ಉದಾಕ್ , ಮೀಟ್, ಲೋಂಣ್ಣಚೆ, ರಾಂಧೈಚೆ ನಿಸ್ತೆ , ಶೀತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಲಿಕಡಿ. ಕಡಿಯೇ ಥಾವುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಲೇ ಕುಡ್ದ್ಕ್ಕೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ವಾಡಿತ್ ವೆತೆಲೆ. ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಗಾತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಬೊಟ್ಟ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊರೊ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾನ್ಚಿ ಪೊಂಗತ್. ಹರ್ರ್ಯೆಕ್ ಪಂಗ್ತಿಕ್ ಲಾವದತೆ ಆನಿ ಗರ್ನಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್.

ಜೇವ್ನಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾ ಸೊವೇ ಡಾನ್ಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಯೆದೊಳ್ಸ್ ಹಳ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿರೈತೇಲೆ. ಆಂಗಾಣ್ಣ್ ನಿತೋಳ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಸ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಜೇವಣ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್. ಹೆಣೆ ಶಿಂದಾಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಣೆ ದುಕೊರ್ ಧೊಣ್ಣೀರ್ ಪೈಣ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತೊಲೊ. ಆಯಿಲೋಸ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್. ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಛರ್ಭೆಸೋ ಮಾಸಾಸೊ ಕುಡ್ಕೊ ಖಾಲ್ಲೇಇ ಆಸಾತ್. ರಗತ್ ಕೇಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋವುಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾನ್ತ್ ಧರ್ನ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಸಾಕ್ಡ್ಯಾನಿ ಬೊಸೊನ್ ಮಾಸ್ ಕುಡ್ದ್ಕೆ ಕರುನ್ಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲೆನ್ಸ್ ಕುಂಕ್ಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ , ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವುನ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವುನ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪೈಲೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾಚೆ ಬೆಸಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಸೈರೇ ದಾಯಿಜಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಬೆಸಾಂವಾಕ್ ಯೆತೇಲೆ. ಬೆಸಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ /ವೊಕ್ಲೇಚಿ ಆವೊಯ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೂದ್ ಪಿಯೋವ್ಕ್ ದಿತೇಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ನಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹೋರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ವೊಕಲ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಧೇಡೋ ವೊಕ್ಲೇಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನ್ ಫುಲಾಂಸೋ ತುರೋ ದಿವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಉಮೊ ದಿವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಕೇತಿಕ್ ತರಾನ್ ವೈಭವ್ ಉಚಾರ್ತೊ ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೋಕಲ್ ನೋವರೋ ,ಧೇಡೋ ಆನಿ ಧೇಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಲ್ತಾರಿಕಡೆಂ ವೆತೆಲಿ. ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆನ್ಸ್ ಲಾವುದಾತೆ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೋ ಗಾಂಟಿ ಸೋವೆಂ ಗರ್ನಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆನಿ ಬೆಂಡಾಂನ್ ಗಾಜೈತೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೋರ್ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾನ್ತ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರ್ರಾನ್ತ್ ವೊಚುನ್ ಬೋಸ್ತೇಲಿ . ತಾಣಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಆನೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಾಡತಾಸ್ ವೋರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನೆ ಯೇತಲೆ. ವೋರ್ ಬೆಂಡಾ ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸೈರಾ ಸೊವೆ ಕಾಜರಾ ಮಾಟೋವಾಕ್ ಬಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಚೆಮ್ಬು ಆನಿ ಪನ್ಪೋಡ್ ಘೆವುನ್ ವೋಕಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಸಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತೊಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಇಲೋ ವೊರ್ ಆನಿ ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಯಾವ್ ವೇಳ್ ಮುಣ್ ವೊವ್ಯನೀ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ನೋವ್ಯಾ ಸೈರಾ ಥಾವುನ್ ಮೇಳ್ಳ್ತೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಗಾಯನಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ನಿ ಕಡೆಚಾನಿ ಬಾರಾ ಕೊಜ್ನೆ ಆನಿ.. ಮುಣ್ತಾನಾ ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ನಾ ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ವೊರ್ ಬಿತರ್ ಘೆತೆಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ಕ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಕರ್ ಉದಕ್ ಪಾನ್ಫೊಡ್ ದಿವುನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಜಾತೊಲೊ .ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾವುದತೆ ಗೌವ್ನ್ ವೊಕ್ಲೇ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಟ್ವಾ ಮೊಧೆಂ ಕದೆಲಾರ್ ಬೋಸೈತೆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾ ವೇಳಾ ವೊಕ್ಲೇಗೆಲ್ಲಿಂ ವೊಕ್ಲೇಕ್ ಸಾಡೊ ನೆಸೊವ್ಣ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೊರ್ತೆಲಿ . ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಉಡ್ತಿ ಪೊದಾಂ ವಾಜೈತೆಲೆ . ನೊವಿಂ ಸೈರಿಂ ಆನಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯ ಕಡೆಚಿಂ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಬೊಸೊವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಸೋ ಸಂಬ್ರಮ್ ಸಲೈತೆಲಿ . ವೊಕ್ಲೇಕ್ ಸಾಡೊ ನೆಸೊವ್ಣ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೊರ್ತೆಲಿ . ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಉಡ್ತಿ ಪೊದಾಂ ವಾಜೈತೆಲೆ . ಗರ್ನೆಲ್ ಪುಟ್ಟತೇಲೆ ವೋಕಲ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವುಟಿ ನೊವ್ರ್ರ್ಯಾಗರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ವೊಕ್ಲೇಚ್ಯಾ ಡೇಡಿಎನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ವೊಸುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ನೆಸಾನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಾಡೊ. ಸಾಡ್ದ್ಯಾರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಸೊಬಿತ್ತ್ ದಿಸ್ತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ರಿ ಜಾಯೋ ಆನಿ ಅಬೋಲಿ ಮಾಳೊವ್ನ್ ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಚಡೈತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಸೊಪ್ನೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಆಪ್ಣಾ ಥೈನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುನಂಕ್. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರೀತಿನ್ ವೊಕ್ಲೇಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ದ್ಯಾರ್ ಚಿಂಚೇಚಿನ್ ಫುಲ್ಲಾ ಮಾಳ್ತಾತ್ . ಚಿಂಚೇ ರೂಕಾ ಬೋರಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಫಳಾದಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಸೊಂ ಮುಣ್.

ಸಾಡೊ ನೆಸೊವ್ನ್ ಜಾತಸ್ ನೋವರೊ ವೊಕ್ಲೇಕ್ ಮಾಟ್ವಾ ಮೊಧೆಂ ಕರಿಯಮಣಿ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿರಾಚೊ ವೇಳ್. ಪೈಲೆ ನೊವ್ರಾಚಿ ಮಾಯ್ ಬಾಪ್ ಯೇಜಮಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿವೂನ್ ಆಯ್ಯರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ದೇವ್ ಬೋರೆಂ ಕರುಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಮುಣ್ ವೋಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ . ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿಂ ಬಾವ್ ಬೈಣಿ ಮೇವುನ್ನೋ ಕುಂಪಾರ್ ದೈಜಿ ಈಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್ . ಆಯಿರಾಚ್ಯಾ ವೊವ್ಯಾನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕಡೆಚಿ ನೊವ್ರಾಚಿಂ ಗುಣಾ ಗಾಯಿತಾತ್ . ವೊಕ್ಲೇಗೆಲಿಂ ವೊಕ್ಲೇಚಿ ಗುಣಾ ಗಾಯಿತಾತ್. ಯೇ ಸೊಬೀತ್ ವೊವ್ಯೋ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಚಡೈತಾ. ಗರ್ನಾಲಿ ಆನಿ ಬೆಂಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದರ್ಬಾರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ .

ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್: ಶಿರೊನ್ತೇರ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಶಿರೋನ್ತಿ ಪುಸುಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಟ್, ಲೊನ್ನಚೆ , ಚೊನ್ನ್ಯಾ ನಿಸ್ತೇ , ಕುವಾಲೋ ಬಾಫಾಡ್ , ಪೋಳ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾನ್ನಾ , ಧಾಡಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಂಡೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಕುಂಕ್ಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಆನಿ ಸೊರೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಸೈರೋ ವಾ ಘರ್ಚೊ ಜಾಂವಯ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಬಾಟ್ಟ್ಲಿ ಆನೈಕ್ ಹಾತಾನ್ ತೀನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಟಾನಿ ದರ್ನ್ ವೊತುನ್ ವೊತುನ್ ಸೊರೊ ವಾಟುನ್ ದಿತಾ . ಆಶೆ ದರಭಸ್ತ್ ಜೆವಾಣ್ ಪಿಯೋಣ್ಣೆ ಆಸ್ತಾ. ಪಂಗ್ತಿರ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಮ್ಬು ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದಕ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಅಕ್ರೇಕ್ ಯೆತಾ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಾರ್ . ಯಾ ಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪೋರ್ಮೋಲ್ ಆನಿ ರುಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಾಣ್ಣಿರ್ ತಾಂಬೆಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳಿಕೆಂತ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಿಡೋ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ . ಸಾರಾ ಸೋಂವೆ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಡಿ ಬೋರ್ಸಾತಾನಾ, ಊಮ್ಮ್ ಭಾರಿ ಏಕ್ ರೂಸ್ .

ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಲಾವುದಾತೆ ಗಾವುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತಿಸ್ರಿ ಪೊಂಗೊತ್ ಘರ್ಚಿ, ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಆನಿ ಕಸ್ಟಾಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜೇವುಣಾಕ್ ಬೋಸ್ತೇಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪೊದಾಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್ ಸೊರೊಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಏಕಾ ಮೇಕಾ ಕೆಂಡೂನ್ ಉಲ್ಲಯಿಲೆಂ ಆಸಾ . ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರೀತ್ ಲಾವುದತೆ ಮುನ್ನೊವ್ನ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಲಾಂಬೊವ್ನ್ ಲಾಂಬೊವ್ನ್ ಶಿರೋನ್ತೇರ್ ಸ್ ನಿಧ್ಳೆಲೇ ಆಸಾತ್ . ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಚೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊ ಏಕ್ ಬರೋ ಅವಸ್ಸರ್. ಆಶೆ ತಶೆ ಮುಣ್ ಲಾವುದಾತೆ ಸುರು ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಏಕ್ಲ್ಲೊತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಯಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಮುಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾ ಯೆನ್ ವೊಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಯಿತಲೇ. ಪುಣ್ ತೋಡೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊರಾ ಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವಸ್ಸರಾಂತ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಉಟೋವ್ಕ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಚ್ಯಾನೀ ಬಾವ್ಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದರ್ನ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಉಬೊ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಪುಡವೆಂ ಸಕಯಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ಕ್ ದೊನೀ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ಕ್ ದರ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಜೇವ್ನಸೋ ಸಂಬ್ರಮ್ ಸಂಪ್ತಾ ತಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಸೋ ಪೈಲೊ ದೀಸ್.

ಲಾವುದಾತೆ ಗಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವುಟಿ ಗಾಯಿತಾತ್. ಲಾವುದಾತೆ ಹೋರ್ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಂಚೆ ಬಾರೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ದೊನೀ ಕಡೆಚ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಂವುಚೆಂ. ಆಯರ್ ಜಾಲ್ಲೆನ್ಸ್ ಆನೈಕ್ ರಿತಿರ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇವಣ್ಣಾಚೆ ಆಮ್ಕಾ ಸಾಕ್ಡಾಂಕ್ ಬೋರೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಲ್ಲೆಂ ವೊಡುನ್ ಗಾಂವ್ಚೆ . ವೊಕ್ಲೇಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಸ್ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಲಾವುದಾತೆ. ವೋಪಸ್ಸುನ್ ದಿವುನ್ ಜಾತಸ್ ‘ತೇದೇಉಮ್’ ಲಾಠೀನಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಲೆ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ “ಆಮಿ ತುಕಾ ಹೊಗ್ಲಾಪ್ ದಿತಾಂವ್ ಧನಿಯಾ “

ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ದೆವಾಚೆ ಹಾಜರ್ ಪೋನ್ ಕೆಧಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೊವ್ಯಾನಿ, ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಯೆಮಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಆಪೊಯ್ತೆಲಯಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಸಸಾಯೆವಿಣೆ ಕಸಲೆನ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿನಾತ್ಲ್ಯಾವ್. ಅಶೆಂ ಮಾಟೊವ್ ರೋಸ್, ರೆಸ್ಪೆರ್ ವೊಕ್ಲೇಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಜಾರ್, ನೊವ್ರ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಜಾರ್ ವೊಪುಸುನ್ ದಿವುನ್ಚೆ , ಪಾರ್ಥಫೋನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಜೆವಾಣ್, ಏಣಿಕ್ ಆನಿ ಎಯಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್, ಮಾಯ್ಚಿ ಮುಧಿ ಆನಿ ಕಸ್ಟಲ್ಲ್ಯಾನ್ಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಮುಣ್ ಪೈಸ್ ಥಾವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸೈರಿಂ ಆಟ್ ಧಾ ದೀಸ್ ಯೆಜ್ಮಾಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೇನ್ಡೊ. ಅಸಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ಸಂಬ್ರಮ್ .

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.