Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಬೆಂಡಾಂ ಆನಿ ಸುಂಕ್ಟಾ ಕಡಿ – Recipe By Rovena Fernandes.

By March 18, 2023Recipes
ಬೆಂಡಾಂ ಆನಿ ಸುಂಕ್ಟಾ ಕಡಿ.
10 ವೊಡ್ಲಿಂ ಸುಂಕ್ಟಾ
10 ಬೆಂಡಾ
ಆಲ್ಯಾಣಾಕ್ :
10 ಸುಕಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್.
1½ ಮೆ.ಕು. ಕನ್ಪಿರ್.
1  ಚಾ.ಕು. ಜಿರಾ.
¼ ಚಾ.ಕು. ಸಾಸಾಂವ್.
½ ಚಾ.ಕು. ಮಿರಿಂ.
ಲಾನ್ ಗುಳೊ  ಆಮ್ಸಾಣ್.
5 ಲೊಸ್ಣಿ ಬೊಯೊ.
1 ಪಿಯಾವ್.
1 ನಾರ್ಲ್.
ಕಡಿಯೆಕ್ ಶಿಂದಾಪ್ :
1 ಪಿಯಾವ್.
4 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್.
5 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್.
1″ ಆಲೆಂ.
2 ಕುಲೆರಾ ಶಿರ್ಕೊ.
ಮಿಟ್ ರುಚಿಕ್.
ಫೊಣ್ಣಾಕ್ 1 ಪಿಯಾವ್.
ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ :
ಕನ್ಪಿರ್, ಜಿರೆಂ,ಮಿರಿ,ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಉಬ್ಜಯ್. ಆಲ್ಯಾಣಾಕ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆ ಉರುಲ್ಲೆ ವೊಸ್ತು ಘಾಲ್ನ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್.
ಸುಂಕ್ಟಾ ನಿತಳ್ ಕರ್, ಬೆಂಡಾಂ ವೊಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್  ದೊವೊರ್. ಶಿಂದ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗಲ್ಯೊ ವೊಸ್ತು ಶಿಂದಾಪ್ ಕರ್.
ವಾನ್ ದುಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪೂರಾ ಶಿಂದಾಪ್ ,ಬೆಂಡಾ ಸುಂಕ್ಟಾ ,ಶಿರ್ಕೊ ಆನಿ ಮಿಟ್ ಬೊರ್ಶಿ. ಏಕ್ ಕತ್ಖತೊ ಎತನಾ ವಾಟುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಯಾಣ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಕಡಿ ಹಳ್ತ್ ಕರ್.
ಬರೊ ಕತ್ಖತೊ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ದೊವೊರ್. ಪಿಯಾವಾಚೆ ಫೊಣ್ಣ ದಿ.
(½ ನಾರ್ಲ್ ವಾಟುನ್ ½ ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಣ ಗಾಲ್ಯೆತ್).

One Comment

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.