Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್–ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್.

By April 2, 2023Articles
kallianpurdotcom : 02/04/2023
ವಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹುನ್ ಬರಯ್ತಾ -ಜೊಸೆಫ್ ಡೆಸಾ, ಮಿಲಾರ್  ‘ಎ’

 

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್, ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ಚಾ ದರ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ‌ರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತೆಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲ್ಲೆ  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತೀತ್ ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಅಜುನೀ ಹಾಂಗಾಚಾ ದೇವ್‌ ಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಶಿ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿ೦ ಶತಮಾನ ಆಧ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯ.

ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್ ತಡಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ಖಚಿತ್ ಸುವಾತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚಾ ಕೊಳಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೊ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಕೋಟೆಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಳಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ಟಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ತಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೊಡ್ತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಬೊಂವಾರಿಂ ವೊಂಪ್ಲೈಂ ಹಾಕಾ ಸಭಾ‌ರ್ ಧಾಕ್ಲೆ, ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೈಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಸಬಾರ್‌ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬರ್ಪಾ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್.

1)  ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೊಸ್ಟೋಸ್ ಇಂಡಿಕೊ ಪ್ಲಯುಸ್ಸುಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕ್ರಿ.ಶ. 520 ಥಾವ್ನ್ 525 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ್ ಆಸಿಯಾಚಾ ದೇಶಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ,ಮ್ಹುಳ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ ಕಲ್ಲಿಯಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ‘ಕಲ್ಲಿಯಾನಾ’ ನಾಂವಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ತಜ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕೀ ಹೆಂ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರೈಲ್ಲೆಂ ನೈಂ ಬಗಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ‘ಕಲ್ಯಾಣ್’ ಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾ ‘ಕ್ವಿಲೊನ್’ ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ವಿಲೋನ್ ಗಾಂವಾಚೆ  ಆದ್ಲೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಂವ್ ‘ಕೊಲ್ಲಮ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಲೆನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್‌ ಚಡ್ ಅಂತರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಮಲೆನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಕೊ ಜಾಗೊ ‘ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್‌’ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಕೆಲಾ. ಹೊಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

2)  30 ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಚಾ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಲೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಝಲೊಸ್ಕಿ ಹಾಣೆಂ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್ತಾ.

3)  ಭಾರತಾಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ರಣಾವಿಶಿಂ ವಾತಿಕಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಾಚಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಪುರಾತನ್ ದಾಖ್ಯಾವಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಫಾದರ್ ಎಚ್.ಒ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆಪ್ಪಾ ‘ಕೊಂಕಣಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ರಣ್’ (1929) ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೈತಾ ಕೀ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚಾ  ತುಳುನಾಡಾಂತ್ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವಾನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ತಾ.

4)  ಕ್ರಿ.ಶ 342-420 – ತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಂ. ಜೆರೊಮ್ ಮೆಕ್ ಗ್ರಿಂಡಲ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಾ ‘ಇಂಡಿಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿ ಯಾಚೊ ಬಿಸ್ಟ್ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಾಸಾನ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 189 ಇಸ್ವೆತ್ ಪೆಂತೇಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ 90 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವಾನ್ ಸುರಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಸಾಂ. ಮಾತೆವಾಚಾ ಹೀಬ್ರೂ ವಾಂಜೆಲಾ ಬರಾಬರ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್‌ ಉದ್ಘಾ ಪೈಣ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಾನ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳೆರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್, ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಬೂತ್, ರುಜ್ವಾತಿ, ಕುರುಹು ಯಾ ಅವಶೇಷ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಯಾ ಮಾತಿ ಖೋಂಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಪ್ಲಾಡ್ಲೆ ನಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಅನೇಕ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾತ್‌ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಯಾ ಧಾಕ್ಲೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್.

ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹೆ‌ರ್‌ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲಸೆ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾವುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಸಲೆಚ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ವಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಹಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ‌ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಾಂ. ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹುಳ್ಯಾ  ವಾದಾಕ್ ಬಳ್ ದೀನಾ. ಮಿಲಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚಾ ಇಮಾಜಿಂ ಪೈಕಿ, ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೆವಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಲ್ತಾರಿಚಾ ಸುರ್ವಾತೆ‌ರ್‌ಚ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಮಾನಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾ‌ರ್‌ ಆಸಾ.

3 Comments

 • Stany.G.Machado says:

  Good if also published in English

 • Owen Rodrigues says:

  Sir, your article certainly provides food for thought.
  When we were small our mothers would sing a song while giving us oil bath
  ನಾಗ್ಡೋ ಬೇತಾಲೊ ಶೆತಾಕ್ ವೆತಾಲೊ , ಶೆತಾಗಾರಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ದಿವುನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ .
  Here bethalo is Bartholomeo with bare necessities helping people and preaching the word of God. Indeed Bartholomeo was household name among konkan karavali.
  Very good study Mr. Joseph. Love to have much more like this.

 • Pradeep Farias says:

  I would like to take a moment to express my gratitude for a well-researched historical belief that you have presented. I heard first time about arrival of St. Bartholomew from our senior community members. I appreciate the way that you were able to bring the past to life in such a vivid way.
  it was clear that you put a lot of effort into gathering all of the necessary information. Thank you for sharing your knowledge with us.
  Thank you Kallianpur.com for a platform to present our history, thoughts and news.

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.