Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆಂ ದೆಣೆ ಕೆದ್ನಾ ಜಾಲೆಂ?

By March 26, 2023March 28th, 2023Articles

kallianpurdotcom : 26/03/23

ಡಾ.ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ್.

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊ? ಕ್ರಿ.ಶ ೧೦೦ (100) ವರ‍್ಸಾಂ ಬಿತಾರ್ ಅಪೊಸ್ತಾಲ್ ಸಾಂ ತೋಮಾಸಾನ್ ಕೇರಳ ಆನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪನಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಪೊಸ್ತಾಲ್ ಬಾರ್ಥೊಲೋಮಿಯೋನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಅನಿ ಥೊಂಡ್ಪಾಸಿಂ ದಾಖ್ಲೆ ಅಸಾತ್ ತರೀ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಕಾಂ  ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಖಾಯಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಅಸುಲ್ಯಾಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ನಾ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಮೇ,೨೦ ೧೪೯೮ ( May 20, 1498)ಮಹತ್ವಾಚೊ ದೀಸ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ- ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪರತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ೧೫೦೦ (1500) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ‍್ಚುಗಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಾದ್ ಹೊನ್ನಾವಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಂಜುದೇವ್ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ . ೧೫೦೫ (1505)ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ‍್ಚುಗೀಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಲ್ಮೆಡಾನ್ ಆಂಜುದೇವ್ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಕೋಟೆ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರ‍್ಚುಗಿಸಾಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರ‍್ವಿಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ತಯಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ೧೫೧೦ (1510) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ‍್ಚುಗಿಸಾಂನಿಂ ಗೋಯಾಂ ಬಿಜಾಪುರ‍್ಚೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ನಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೊಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿಂ ಪರ‍್ಚುಗಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಪೂರ‍್ವಜ್ ತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ‍್ಚುಗೀಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ತೆಂವ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ೧೫೬೮ (1568)ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ೫ (5th Jan ) ತಾರಿಕೆರ್ ಉಲ್ಳಾಳ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಾಕ್ಕಾಕ್ ಸಲ್ವಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿ ಬಿತಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಹುಶ್ಯಾ ೬-೧-೧೫೬೮ ( 6-1-1568)ವೆರ್ ಅತಾಂ ಮಂಗ್ಲೂರ್ ರುಜಾಯ್ ಇಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್ಚಾ ಸುವತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯಾನ್ ಕೋಟೆಂ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ  ವರ‍್ಸಾ ೧೫೬೯ (1569)ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ‍್ಚುಗೀಸಾಂನಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ೧೫೭೪ (1574)ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೋಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬಸ್ರೂರ್ ಅನಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾ ಇಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾದ್ಯಾತಾ ಅಸಾ. ೧೬೮೪ (1684)ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಗೋಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಪರತ್ ೧೭೪೦ (1740) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಗೋಯಾಂ ಸಾಂಡೂನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತವಳ್ ಸಗ್ಳಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಆನಿ ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಂವಾಂಚಿ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಹಾಚೆ ಮೊದೆಗಾತ್ ೧೫೭೦ (1570) ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಸ್ರೂರಾಂತ್ ರೊಜರ‍್ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನಾವಾರ್ ಇಗರ‍್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ೧೫೯೯ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೆ. ಪಾ. ಜುಜೆ ವಾಜ್( ಅತಾಂ ಸಾಂತ್) ೧೬೮೨  (1682)ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ದೋನ್ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ.

ದಶೆಂಬರ್ ೧೦, ೧೬೭೮ ( 10th Dec,1678)ಕರಾರ್:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದೂಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ತಾಚಾಕೀ ಪೈಲೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ರುಜಾಯ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆನಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಂತ್ ಇಗರ್ಜೊ ಅಸುಲ್ಯೊ ತರೀ ತಾಂಕಾ ತವಳ್ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಅಸುಂಲ್ಲೆಂಗೀ ತೆಂ ಖಳಿತ್ ನಾ. ತವಳ್ ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆಳದಿ (ಇಕ್ಕೇರಿ) ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಸುಲ್ಲೊ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತವಳ್ಚಿ ರಾಣಿ. ಹೆಂ ಕರಾರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪರ‍್ಚುಗೀಸಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಗೊಂಯಾಚೊ ಗವರ‍್ನಾರ ಮೊದೆಂ ೧೫-೧೨-೧೬೭೮ (15-12-1678) ವೆರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಪರ‍್ಚುಗಿಸಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದೂಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ರಾಣಿಯೆನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ. ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಂ ವಾಯ್ರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕೀದೀ ದಿಲಿ. ಹಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತ್ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಂತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿಂ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ, ಫ಼ಿರ್ಗಜೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ರಾಣಿಯೆನ್ ಕ್ರಷಿ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜಾಗೆ ದಿಲೆ. ಥೊಡೆ ಸೈನಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ದೆಕುನ್ ಅನಿಕೀ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಾಯ್ಕೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ದಿಂವ್ಳಾಂ ಮೊಡುನ್ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖರಾರಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಅಸಾ.

One Comment

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.