Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ – ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

By February 13, 2023April 5th, 2023Articles

ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ,  ಬೊಲ್ಕಂವೆ  ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮುಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಗೇರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊನ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ವರಾಂಡರಾಚೆರ್(ಬಾಲ್ಕನಿ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ 1892 ನ್ತ ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ  ತೆದ್ನಾ ಚ್ಯಾ  ವಿಗಾರಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪೈಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ  ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಬಾಳಿಗಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಬಾಳಿಗಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಲೊ.

1887 ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ  ಗೊಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ  ನಡವಳಿಕೆಚೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಸ್ಚೆಂ ಬೊರೊವ್ಚೆಂ     ರೊಮನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್  ಲಿಪಿ ಚೆರ್, ದೊತೊರ್ನ್, ಲಿತುರ್ಜಿಚಿಂ  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಿಚೆಂ  ಗಾಯಾನ್ ಶಿಕೊವ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್   ಮುಕಾರ್ಸರೊನ್ ಹೆಂಚ್ ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲ್  ಜಾಲೆಂ.

1907 ನ್ತ ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವಿಗಾರಾನ್ ನೋವೆಂ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆಂ ಉತ್ತರ್ ಕುಶೀಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಜಾತಸ್, ಹೆಂ  ಇಸ್ಕೊಲ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಬೋಲ್ಕವ್ಯಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿಂ  ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಚಡಯ್ಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ 1911 ನ್ತ  ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ C .P . ಗೋನ್ಸಾಲ್ವೇಸ್ S .J . ಬಾಪಾನ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯಮ  ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರು ಕರ್ತನಾ, ಪಾಟಿಂ  ಬೋಲ್ಕವ್ಯಂಕಸ್ ಯೇಜಯ್ ಫೊಡ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ 1925 ನ್ತ, ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್  F. M. C ಲಯನ್ಸ್ ಬಾಪಾನ್ ನೋವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್  ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ರೈ ಸೆಂಟಿನರಿ  ಹಾಲ್ ಚ್ಯಾ  ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಂಬಾಯೆಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1931  – 1950 , ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್  ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ (ವಿಕಾರ್ ಫಾರೆನ್) ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪೋಸ್ಟೋಲಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ    ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಬೈಣಾಂಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆನೆರೋಸ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಹಾಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪೋನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 1953  ಥಾವ್ನ್ 1965 ಪರ್ಯಂತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೋವಿಟಾ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ . ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಅಭಾವ್ ನಿವ್ರಾವುಂಕ್ ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೆಯೋರ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಜೆರೋಮ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕುಶಿಂತ್ ವಿಸ್ಟರೈಲೆಂ ಆನಿಂ ರಂಗಮಂಚ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಬೈಣ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಹಾತಾಖಾಲ್  ಸಬಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೊ, ತಾಲೆಂತಾ ಆನಿಂ ಶಿಸ್ತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ದೀಸೊವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಶೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವುನ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಆನಿಂ  ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಫ್ಕಾಕ್ ಏಕ್  ಗಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾಲಿ.

ಯಾ  ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಯ್ಲ್ಯಾಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಹಾಂವೀ ಎಕ್ಲೊ. ಮುಜೊ ವೊಡ್ಲೊ ಭಾವಹೀ ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್  ಶಿಕ್ಲೊಲೋ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಆನಿಂ ಕಡ್ಡಿ ಮುಣ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವುಂಕ್  ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೇ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲೊ (robe )ಗಾಲ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಬೊಸೊವ್ನ್ ಪೊಂಗಾರಾಚೆ ಬಿಯೊ ವ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ತಾಂಬ್ದೆ ಬಿಯೊ ಘೆವುನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಟೀಚೆರಿನ್ ಬೊರೊಯ್ಲ್ಯಾಅಕ್ಷರ ವೊಯ್ರ್ ಬಿಯೊ ದೋವ್ರುನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸ್ಸಲೆಂ. ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾo. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕಾಲಾರ್ 1957 ಥಾವ್ನ್ 1962  ಅಶೆಂ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ದಗ್ಲೊ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮುಣ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್  ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಪೆಸಾಡ್ತೆಲಿ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೇ  ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಖೇಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ (ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾರ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಮೈಧಾನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾವೊನ್ ವೊಸೊನ್ ಮುಕ್ಲೊ ಪಾಗೊರ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಯೆವ್ನ್ಕ್ಆಸ್ಲೆಂ)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ: ರುಕ್ ಝಡಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ( ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  ಕುಶಿನ್  ತೊಡಿ ರಾಂದ್ಹೊಯಿ ಜಾತೆಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಂಚೆಂ ವೋಡ್ತ್. ಹಾಕಾ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.)

ನಿತಳಾಯ್ :  ಚೆಡ್ವಾನ್ಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ  ಪೈಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಡುಂಕ್ ಆನಿಂ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್  ಬಾಯ್ರ್ ವಠಾರಾಂತ್  ಖೈರ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ

ಶೈಶಣಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ್: ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ನಳ್ಯಾ  ಖಾರ್ಕಾನ್ಯಾಚಿ  ಭೆಟ್.

ಭೋಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ : ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆವುಂಕ್ ದಿವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ., ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಪಸ್ನಿ ಆನಿಂ ದಾಕ್ ವಾ ಲಸಿಕ್.

ಮನೋರಂಜನ್: ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ವೆಳಾರ್ ನಾಚ್ ಆನಿಂ ನಾಡಕುಲೋ  (ರೈತಾಚೊ ನಾಚ್,ಏಕ್ ಪೌಟಿ ಹಾಂತು ಹಾಂವ್ ರೈತ್ ಆನಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗಿಂ,ತಶೆಂಸ್ ಎಕಾ ನಾಟಕುಲ್ಯಾಣ್ತ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸೊವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ)

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಪಿಲ್ ಲೀಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಅಸ್ಸೆಂಬ್ಲ್ಲಿ ವೆಳಾರ್ ತಾರಿಕ್, ದಿಸ್, ಮಹಿನೊ, ತಾಚೆವೊಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ  ಆನಿಂ  ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ನಕ್ಷತ್ರ (ಪಾಡ್ಯ, ಬಿದಿಗೆ, ತದಿಗೆ , ಚೌತಿ… )  ಹೆಂ ಸಗ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವೊಯ್ರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿಂ  ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸೈನ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಂಚ್ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಲ್ಲಿ  ಬುನಿಯಾದೀ  ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಜೆ ಬರಿ   ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್   ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್  ಸಹಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂ ಇತ್ಲ್ಲಿಂ ಮೊವಾಳ್ ಗೀ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ,ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್  ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯೆತಾ ಮುಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಕಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಗೊಂಗೊ ಯೆತಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ. ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್!…ಘರಾ ನೈ …ಬಗರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ಯಾ ಕೋವೆತಾಂಕ್, (ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಜೆ ಭಯ್ಣ್ ಥಂಯ್ ಶಿವೋನ್ ಶಿಕೊವ್ಕ್ ವೆತೆಲೆಂ ) ಬಾಯೆ ಬಾಯೆ ಆಮ್ಚೆ ಬಾಯ್ ಆಸಾಗೀ?…. ಸಿಸ್ಟೆರ್ ಗೇಟಿಕಡೆಂ ದಾವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಅಪೊವ್ನ್ ವೊರ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ  ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಹೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೈನ್ಟ್  ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್  ತಾಲ್ ಪೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಇತ್ಲ್ಲಿಂ ವೊರ್ಸ್ಯಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸರೊನ್,  ಹಜಾರೋ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪ್ರಗ್ರತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂ ಚಿ  ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ 125 ವೊರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಸ್ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

One Comment

  • Praveen Farias says:

    ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಸ್ಕಲಾಚಿ ಚರಿತ್ರ ಭೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತರನ್ ಪಿಂತ್ರಯ್ಲಾ.
    ಅಮ್ಚೆ o ಪೈಲೆ ಇಸ್ಕೊಲ್. ಮಾಕಾ ಅನಿಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉಗ್ದಾಸಕ್ ಏತ. ಇವತ್ತಿನ ವಾರ ಸೋಮವಾರ, ತಾರೀಕು…..ಪಕ್ಷ…ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆನೆ ಕದ್ದರು ಕಳ್ಳ ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದರು ಕಳ್ಳ……
    ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವ್ನ್ ಉಡಾಸ್ ಏತ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನ ಅನಿ0 ಇಸ್ಕಲ್ ಸಂಪ್ತೆತ್ ಚುಕ ನಶೆ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾನೀ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಖುರ್ಸ ವಾಟ್ ಅನಿ Fr. ರೆಬೆಲ್ಲೋಚಿ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ವೋರ್.

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.