Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗೆರ್ಜೆಂತ್ ಮುಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಣಾರ್ – ಒವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್

By February 23, 2023March 26th, 2023Articles

ಮುಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊಣಾರ್  ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮುಣ್ತಾನಸ್ ಏಕ್ ಉರ್ಬಾಶಿ ಜಾವುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕರೆಜ್ಮ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಯ್ತಾರಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟ್ಯಾಂಚೆ ದ್ರಶ್ಯ್ ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಮ್ಮ್ಚೊ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ತಯಾರ್  ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್, ತಾಕಾ ತ್ಯಾ  ಪರ‍್ಮಾಣೆ ನ್ಹೆಸಣ್  ನೆಸೊವ್ನ್, ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಮೊರ‍್ನಾಚೆಂ ಫರ‍್ಮಾನ್, ಜೆರ್ಭಾಧಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಆನಿಂ ಕಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಆಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಆಯ್ಯ್ತಾರಾ ದ್ರಶ್ಯ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಪಾದ್ರ‍್ಯಾಬ್ ತ್ಯಾ  ಪರ‍್ಮಾಣೆ  ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ರಾಮ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಜೆಜು ಖುರಿಸ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿಂ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸ್ಚೆ ದ್ರಶ್ಯ್ ಕಂತಾರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕರ‍್ತೆಲೆ. ಜೆಜುಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ವೆಚಿ ಆನಿಂ ದುಕೆಸ್ತ್ ಮರ‍್ಯೆಚಿ, ಇಮಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವೆರೋನಿಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಘೆವ್ಣ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗೆ ಸಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾ ಸಾರ‍್ಕೆ ಜೆಜುಚೆ ಮುಖಮಳ್ ಖಂಸೈಲೊ ತುವಾಲೊ ಕರೆಜ್ಮಾಚೆ ಕಂತಿಗೆ ಸವೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೊ  ಕರ‍್ತೆಲೆಂ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಮಿಸಾರ್ ಅಪೋಸ್ತಲಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ದುಃವ್ಚೆ ಇಗರ‍್ಚೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಡ್ಲೊ ಉಂಡೊ ತಾಂಕಾ ವಾಂಟ್ದೆಲೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆರಾಧಾನಾಕ್ ಧೊವರ‍್ತೆಲೆ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂತಾಕ್ ದುಂಪೋನ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಜಾಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಕಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ತೆಣೆ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮುಣ್ಜೆ ಆಲ್ತಾರಿ ತೇದ್ದೋ ಲಾಂಬ್ ಖುರಿಸ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಬೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಲ್ಗಡೆ  ಕರ‍್ತನಾ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಲ್ತಾರ್  ಭುರ‍್ಗೆ “ಶೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್ ಲಾಡು ಗುಸುಲ್ಯಾ” ಬರಿ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಧಾವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಜೆಜುಚಿ ಹೊಡ್ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪೊರ್ದೋ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ಪೋರ್ದ್ಯಾರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸುತಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬಾಂದೊನ್ ಆನಿಂ ಚಂದ್ರ್ ಸೂರ್ಯೋ ಎಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಯಿಲೆ. ರೂಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಆನಿಂ ಗೋಣಿಯೆಂತ್ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗೊರ್ ಕರ್ನ್, ಝಗ್ಲಾಣೆ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ವಾಪರ್ತೆಲೆ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಚುಆರಿಂತ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಸಂಚುಆರಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ವೋಡ್ ಕಾಳೊ ಪೊರ್ದೋ ಘಾಲ್ತೆಲೆ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಜಾತಸ್ ತೀನ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಪೈಲೊ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಿಷ್ಯಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಮೊರ್ನಾ ವಿಷ್ಯಂತ್ ಆನಿಂ ತಿಸ್ರೊ ದುಕೆಸ್ತ್ ಮಾಯೆ ವಿಷ್ಯಂತ್. ಹೇ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೋಕ್ ಹುಸ್ಕರ‍್ತೊಲೊ, ಶೋಕ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾತೊಲೊ. ದುಸ್ರ‍್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಪೊರ್ದೋ ಉಘಡ್ತೆಲೆ. ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ ಮುಣ್ತಾನಾ ವೋಡ್ ಗದ್ಗಡ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ಝಗ್ಲಾಣೆ, ರುಕ್ ಝಡಾಂ ಹಾಲ್ಚಿ, ಉಜೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾಕೈತೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪೋಡ್ದ್ಯಾ ವೊಯ್ಲಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪೋಡ್ಥೆಲಿ ಆನಿಂ ಸೂರ್ಯೋ, ಚಂದ್ರ್ ಕಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತೊಲೊ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಅಮ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಉರ್ಬಾ. ಹೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಜಾತಸ್ ತರ್ನಾಟೆ ದೋಗ್ ನಿಕೊದೆಮುಸ್ ಆನಿಂ ಜುಜೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ದೋನ್ ನಿಸ್ನ್ಯೂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆನಿಂ ತೊಡೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಧೊವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಟ್ಪಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಡಾ ಭಕ್ತಿಪೂಣಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವೊಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್. ನಿಷ್ನೀರ್ ರಾವುನ್ ಹೊಡಾ ಬೊಕ್ತಿಪಾಣಾನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮತ್ಯಾಚೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊವ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆ ಮಸ್ತಕ್ ಪುಸುನ್ ಉಮೊ ಕಾಣ್ಗೆತಾತ್. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಡ್ವೊಳ್ಯಾಕ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಸುನ್ ಉಮೊ ಘೆತಾತ್. ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಬಾಂದೊನ್, ಪಾಯಾಂಚೆ ಆನಿಂ ಹಾತಾಚೆ ಖಿಳೇ ಕಾಡುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇವೈತಾತ್ ಆನಿಂ ಮೊರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾನ್ತ್ ದೊವೊರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ತಿಸ್ರೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದುಕೆಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿಂ ಮೊರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುರ್ಶಾವ್. ಹೊ ಪುರ್ಶಾವ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಥಾವುನ್ ದೇವೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡಾರ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ಇಗೆರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆತೊಲೊ. ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಬೊಕ್ತಿಪಾಣಾನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಸೋ ಆನಿಂ ಖುರ್ಸಾ ಮೊರ್ನಾಸೋ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾವ್.

ಹೆಂ ಮುಜೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪಾಟಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

6 Comments

 • Sandesh / Santhekate/ Kuwait says:

  Good article.. God bless..

 • Joseph Disa says:

  ವಿಲಿಯಂ ರೆಬೆಲ್ ಪಾದ್ರಾಬಾಚೊ ಘಣಘಣಿತ್ ಆವಾಝಚೊ ಶೆರ್ಮಾವ್ , ಹಾತಾಂತ್ ಮಾತ್ಯಾಚೇ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾಳ್ಯ ರಂಗಾಚೊ ಲೋಬ್, ಏಕ್ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಕ್ ಮೌನಾಚೆ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ . ಕಟ್ ಕುಟ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚಿ ರುಕಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ಫೋಳ್ಯಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾವುನ್ ಉರ್ಲಾ . Thank you Owin for the nostalgic memories.

 • very good! thanks for reminding me the passion of Jesus, which also reminds me of my childhood days in Milagres! God bless the parish! Viva Milagres🙏

 • Pradeep Farias Kallianpur/Melbourne says:

  Looking back on those childhood memories of the Way of the Cross, I realize how important they were in shaping my faith and spirituality. They taught me the importance of reflection, prayer, and helped me to understand the depth of Jesus’ love and sacrifice for us. Even now, as an adult, I still feel a sense of reverence and gratitude when I think about those Friday evenings during Lent, walking with Jesus on the Way of the Cross and grateful to those devout priests Fr. Rebello, Fr D’Cruz.

  Thanks Owen for reminding those days. A great article.

  • Wills Kallianpur says:

   Thanks Owin for the devotional article. After red this I recollected my childhood days..During that time how much spiritual we are.Our faith was strong.Not felt tired even after we walked almost half an hour from our house to attend these holy week ceremony..Now these are all sweet memories..

 • Dr Gerald PInto says:

  Goldem Memories of the past.

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.