Skip to main content
www.kallianpur.com | Email : kallianpur7@gmail.com | Mob : 9741001849

ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚಾರಣ್.

By October 26, 2023News
kallianpurdotcom: 26/10/23
(ಚಿತ್ರ /ವರದಿ : ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಮುಂಬಯಿ,(ಆರ್‌ಬಿಐ) ಅ. ೨೫: ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಉತ್ತಿಮ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಪಾಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ದಿ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಕ್ಟೊಬರ್ ೨೨, ೨೦೨೩ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ೩ ವರಾಂಚೆರ್, ಘಾಟ್ಕೊಪರ್, ಮುಂಬಯ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್, ಜಾವೆರ್ ಬೆನ್ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚಾರಣ್ ಕೆಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ರಿಯಾ ಮಿನೆಜಸ್, ಥಾಣೆ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಜೊನಿ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಸಶಿಬಾಚಿ ರಾಣಿ’ ಪದ್ (ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಜೊನಿ), (The Expressions Trio) ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ, ಸ್ಟೆಪನ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಸುಜಾತಾ ಆಂದ್ರಾದೆ, (ಸಾಸ್ತಾನ್) ಥಾವ್ನ್ ಕುಸಳಾಂ ಧುಕಾಸರ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ವಾಕೊಲಾಚೊ ತಾಳೊ, ವಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಶೆ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೊಸಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ,, ರೇಶ್ಮಾ ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಮಾಯ್ರಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಜೆರಿಮೆರಿಚಾ ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕೊಡೆಂ ಪದ್ (ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಜೊತ್ ಡೆಸಾ), ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಮೊತ್ಯಾಂ’ ಮಾರೊಲ್ ಹಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಆಮಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ’ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯನ್, (ಉತ್ರಾಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್), ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಕ್ಲೊ  ರಚ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಅಬಿಗೈಲ್ ಅಂಬ್ರೊಸ್, ವಸಯ್ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ರಿಂಗಾಚೊ ಎಕೊಡೆ ನಾಚ್ – ಅಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ವೆಧಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎ. ಎಮ್. ಡಿ’ಸೋಜಾ, (ಆನಂದ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್) ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೊಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಮಾನಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೊ, ಖಜನ್ಧಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೊಮೆನಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ ಖಜನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ ಎ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ವೆಧಿಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಡಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸಂಸ್ಥಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತಿಣೆ ದಾಡ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾನಾಚಾ ಸಯ್ರಾನಿಂ ಪಂಟಿ ಪೆಟವ್ನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆಸ್ನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಮಾನಿನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಅಪ್ಲಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಸ್ತಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ದೆ| ಡೆನಿಸ್ ಎಫ್. ಲೊಬೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ದೆ| ವಿ. ಐ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ದೆ| ಎವರಿಸ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ದೆ| ಜೆಕಬ್ ಇ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದುನ್, ತಾಂಚಾ ಅತ್ಮಾ÷್ಯಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಎಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬರ್ ಮೌನ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಅಪಾಪ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕಮಾನಿನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ಚಿ ಮಟ್ವಾನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ. ಉಧ್ಗಾಟಕ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಶಿಂ ಶಾಬಾಸ್ಗಿ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಾ ಬರ್ಯಾ ಪುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಯುವ ಪಿಡಿನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಲೊಬೊನ್ ಸಂಘಾಚೆ ಉದ್ದೆಶ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಲಾಕ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ತಿ ಎಕ್ ಬೊರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಬಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಿಕಾಂಚೆಂ ವಿಮೊಚನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಊಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉತ್ತಿರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ಭುರ್ಗಾ್ಯಂಕ್ ವೆಧಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ಫುಲಾಂ, ಸರ್ಟಿಪಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಇನಾಮ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾನಿ ಸಲ್ದನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆಸ್ನ್ ಎಸ್. ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂ ದಿವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್- ಸಂಸ್ಥಾ÷್ಯಂಚಾ ಪದಧಿಕಾರಿಂಕ್, ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಜೊಯ್ ಪಾಲಾಡ್ಕಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದಿವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪರ್ನೊ ಪೆಖಕ್ ಶ್ರೀ ವಿ. ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಾಂಚೊ ೫೬-ವೊ ಕಾಜರಾಚೊ ದಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಾ÷್ಯನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದಿವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾವ್ನ್ ವೆಧಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರೀತಮ್ ಮಚಾದೊ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಧಾಂವ್ ಧಾಂವ್ ಭಯ್ಣಿ’ ಪದ್, ಒಘಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಫಿಲೊಮೆನಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನಜರೆತ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗ್ರೇಸಿ ಜೊಸೆಫ್, ಜಸಿಂತಾ  ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಸೈತಾನ್’ ನಾವಾಚೊ ನಾಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಶನ್ಸ್ ಟ್ರಾಯೊ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೊನಿ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ, ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲೆವಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜಿನೆಲ್ಲ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೊಯೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಸಯ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಗಡ್ ನಾಚ್, ಮರ್ಸಿನ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅನಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೆಚೆಲ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಜೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜೆರಿಮೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಸಾಲ್ ಬರ್ ಲೋಕ್ ಅಸೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ!

Leave a Reply

Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. www.kallianpur.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Hence, sending offensive comments using Kallianpur.com will be purely at your own risk, and in no way will kallianpur.com be held responsible.